Vyhodnotenie korešpondendenčného hlasovania

Dňa 27.6.2022 sa konalo vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania. Z celkového počtu známych členov spoločenstva zahlasovalo 68,33 %. Všetkých 7 hlasovaní bolo schválených nadpolovičnou väčšinou. Podrobné výsledky z hlasovania sú zverejnené na našej internetovej stránke v sekcii pre členov.

Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje všetkým za účasť pri hlasovaní.