O nás

Výbor spoločenstva sa pre zlepšenie informovanosti členov rozhodol obnoviť a zaviesť inovovanú webovú stránku. Touto cestou chceme informovať členov pozemkového spoločenstva a sympatizantov o tom ako pracujeme, ako hospodárime a ako sa nakladá s naším spoločným majetkom.

Poslanie

Cieľom nášho spoločenstva je optimálne spravovať, využívať a zveľaďovať zverený majetok pre ďalšie generácie. Vykonávame lesnícku a poľnohospodársku činnosť, pri ktorej zabezpečujeme trvalo udržateľné hospodárenie s ekonomickým prínosom, udržiavanie verejnoprospešných funkcií ako aj ochranu vzácnych ekosystémov.

História

O rozsiahlej histórii spoločenstva sa môžete dozvedieť viac na samostatnej podstránke.

Históriu Agrourbár spol. s r. o nájdte na tejto podstránke.

Organizačná štruktúra

Členovia výboru PSBU:

  • Ing. Marcel Slivka, predseda spoločenstva
  • Ing. Ladislav Lučivjanský, člen výboru
  • Peter Klein, člen výboru
  • Ľudmila Hanzelyová,člen výboru
  • Ema Lapšanská,člen výboru
  • Peter Barabas,člen výboru
  • Júlia Želonková,člen výboru

Členovia dozornej rady PSBU:

  • Marcel Kremnický,predseda DR
  • Ing Róbert Dula, člen DR
  • Anna Bajtošová, člen DR