O nás

Výbor spoločenstva sa pre zlepšenie informovanosti členov rozhodol obnoviť a zaviesť inovovanú webovú stránku. Touto cestou chceme informovať členov pozemkového spoločenstva a sympatizantov o tom ako pracujeme, ako hospodárime a ako sa nakladá s naším spoločným majetkom.

Poslanie

Cieľom nášho spoločenstva je optimálne spravovať, využívať a zveľaďovať zverený majetok pre ďalšie generácie. Vykonávame lesnícku a poľnohospodársku činnosť, pri ktorej zabezpečujeme trvalo udržateľné hospodárenie s ekonomickým prínosom, udržiavanie verejnoprospešných funkcií ako aj ochranu vzácnych ekosystémov.

História

O rozsiahlej histórii spoločenstva sa môžete dozvedieť viac na samostatnej podstránke.

Históriu Agrourbár spol. s r. o nájdte na tejto podstránke.

Organizačná štruktúra

Členovia výboru PSBU:

  • Ing. Marcel Slivka, predseda spoločenstva
  • Gabriela Mlynárová, člen výboru
  • Ing. Alexander Mecko, člen výboru
  • JUDr. Jozef Barabás, člen výboru
  • Marcel Kremnický, člen výboru
  • Štefan Paľuch, člen výboru
  • Tomáš Šarišský, člen výboru

Členovia dozornej rady PSBU:

  • Ema Lapšanská, predseda DR
  • Mgr. Ladislav Novotný, člen DR
  • Ing. Pavol Hodák, člen DR