Agrourbár

            Agrourbár spol s r. o. hospodári v katastrálnom území Hrabušice, Vydrník a Betlanovce na rozlohe približne 570 ha. Z toho na 275 ha ornej pôdy a 295 ha trvalých trávnych porastov. Skutočná užívaná výmera sa každoročne mení podľa verifikácie kultúrnych dielov na Poľnohospodárskej platobnej agentúre, kde môže dochádzať k čiastkovým zmenám a k zmenám vlastníckych a nájomných vzťahov. Agrourbár spadá do oblasti zemiakárskej výrobnej oblasti.

            V katastrálnom území Hrabušíc sa nachádzajú biotopy trvalých trávnych porastov, na ktoré si každoročne Agrourbár podáva žiadosť na platbu v rámci Agro-enviromentálnych opatrení. Na území sa nachádzajú biotopy v skupine Mezofilné TTP (B), a Vlhkomilné porasty nižších polôch (D) na výmere 155,93 ha.

            Na ornej pôde pestujeme pšenicu, jačmeň, ovos, repku, ostropestrec mariansky, krmoviny pre živočíšnu výrobu. Na lúkach vyrábame kvalitné seno pre živočíšnu výrobu a pasieme stáda oviec pre produkciu kvalitného ovčieho mlieka.

            Chov oviec je zameraný na výrobu mlieka, odchov jahniat a plemenných baranov. Ročne vyprodukujeme 55 000 – 60 000 litrov surového ovčieho mlieka. Plemená oviec zošľachtená valaška, pôvodná valaška, slovenská dojná ovca v celkovom počte približne 800 ks.