Pozemkové spoločenstvo

Pozemkové spoločenstvo hospodári na výmere    883,50 ha porastovej plochy na dvoch katastrálnych územiach(vid mapka), z toho:

  • k.ú. Hrabušice – 263,51 ha
  • k.ú. Vernár – 619,99 ha

Zásoba dreva na pni predstavuje 261 506 m3

Drevinové zloženie: zásoba smreka nám po náhodných ťažbách(spracovaní kalamity) klesla na 30%,  zásoba ostatných ihličnanov: borovica 18%, jedľa 17%, smrekovec 4%. z listnatých drevín je najviac zastúpený buk 28%, javor 2% a ostatné list. 1%.Z celkovej výmery je do zóny A (bezzásahový režim) zaradených 332,58 ha čo je 37,64 % . Ide o prielom Hornádu od jeho hrdla až na hranicu k.ú. s Letanovcami o výmere 119,58 ha a Malý Sokol s jeho okolím v k.ú Vernár s výmerou 213 ha. V zóne C je ostatných 550,92 ha. Na celej výmere je vyhlásená Natura 2000 ako územie europského významu a  vtáčie územie. V  k.ú. Vernár je vymedzené pásmo hygienickej ochrany 2. Stupňa. Okrem toho je náš les popretkávaný  aj turistickými chodníkmi.

        Z uvedeného je zrejmé, že ochranná a verejnoprospešná funkcia nášho lesa prevyšuje jeho hospodársku.

To všetko predstavujú limity nášho hospodárenia aj po schválení nového PSoL v r. 2017.