História Agrourbár spol. s r. o.

Spoločnosť Agrourbár spol. s r. o. Hrabušice bola založená (zapísaná v Obchodnom registri) 23. 9. 1997. Jej vznik a hospodárenie bolo jednomyseľne schválené valným zhromaždením Pozemkového spoločenstva Bývalý urbariát Hrabušice 28. júna 1997.  Týmto rozhodnutím Valného zhromaždenia sa začal reálny výkon vlastníckeho práva a riadna starostlivosť o pôdu prostredníctvom vlastnej spoločnosti. Začalo sa hospodáriť na výmere 200 ha poľnohospodárskej pôdy. Táto výmera sa postupne zvyšovala až na výmeru 632 ha z toho 350 ha ornej pôdy.

Rastlinná výroba bola zameraná na pestovanie hustosiatych obilovín – potravinárska raž, potravinárska pšenica a sladovnícky jačmeň a ovos, ďalej na pestovanie repky olejky a objemových krmovín.

Živočíšna výroba bola zameraná na chov oviec a chov koní. Obidva chovy sú chovmi šľachtiteľskými.

V súčasnej dobe sa spoločnosť zaoberá len chovom oviec zušľachtenej valašky, Slovenskej dojnej ovce a pôvodnej valašky.

Rastlinná výroba je v súčasnosti zameraná na pestovanie hustosiatych obilovín (pšenica, sladovnícky jačmeň, ovos), repky jarnej a pestreca mariánskeho liečivej rastliny.

Dnes spoločnosť dokáže zabezpečiť celý rozsah základných prác vlastnými kapacitami. Spoločnosť hospodári bez dlhodobého úveru. Všetko sa dosiahlo za širokej podpory zakladateľa (PS BV) a odborného riadenia a práci členov výboru a pracovníkov spoločnosti. Zo začiatku boli konateľmi Ing. Jozef Daniel Novýsedlák a Ing. Anton Vidiš. V súčasnej dobe sú konateľmi Ing. Ján Kurňava a Ing. Tomáš Kitz.

Agrourbár spol. s r. o. hospodári  v katastrálnom území Hrabušice a Vydrník.na výmere 563 ha z toho na výmere 270 ha ornej pôdy.