Domov

Urbariát Hrabušice - Agrourbár
Agrourbár spol. s r.o. Hrabušice bola založená (zapísaná v Obchodnom registri) 23. 9. 1997. Jej vznik a hospodárenie bolo jednomyseľne schválené valným zhromaždením Pozemkového spoločenstva Bývalý urbariát Hrabušice 28. júna 1997. Išlo o spontánne rozhodnutie vlastníkov pôdy v období keď obhospodarovanie poľnohospodárskej pốdy v Hrabušiciach bolo na kotastrofálnej úrovni, pôda bola zaburinená a rastlinná a živočíšna výroba (po bývalom ŠPV a Agrospole) bola zrútená a bola v likvidácii. Vlastníci pôdy nedostávali za pôdu nájom. Týmto rozhodnutím Valného zhromaždenia sa začal reálny výkon vlastníckeho práva a riadna starostlivosťo pốdu prostredníctvom vlastnej spoločnosti. Začalo sa hospodáriť na výmere 200 ha poľnohospodárskej pôdy. Táto výmera sa postupne zvyšovala až na výmeru 632 ha z toho 350 ha ornej pốdy. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie hustosiatych obilovín - potravinársko raž, potravinársko pšenica a sladovnícky jačmeň a ovos, ďalej na pestovanie repky olejky a objemových krmovín. , Zivočišna výroba je zameraná na chov oviec a chov koní. Obidva chovy sú chovmi šľachtiteľskými. Výsledky vo výrobných a ekonomických ukazovateľoch sa postupne dostali na úroveň špičkových a najlepších organizácii v okrese ale i širšom ., regióne. za rok 2008 sa spoločnosť v rámci Slovensko umiestnila na 6. mieste pri hodnotení obchodných spoločností v znevýhodnených oblastiach. Celkovo bolo hodnotených 464 podnikoteľských subjektov v prvovýrobe. Spoločnosť má vlastné prevádzkové budovy a poľnohospodársku techniku.

Dnes spoločnosť dokáže zabezpečiťcelý rozsah základných prác vlastnými kopacitami. Spoločnosť hospodári bez dlhodobého úveru a dnes jej majetok predstavuje hodnotu 400 000 €. Všetko to sa dosiahlo za širokej podpory zakladateľa (PS BV) a odbornému riadeniu a práci členov výboru a pracovnikov spoločnosti. Zo začiatku boli konateľmi Ing. Jozef Daniel Novýsedlák a Ing. Anton Vidiš. Dnes je konateľom Ing. Jozef Daniel Novýsedlák Ekonómkou je p. Mária Popadičová a výrobnou techničkou p. Marcela Liskayová. Výbor spoločenstva vysoko hodnotí úsilie a snahu všetkých, ktorí sa o rozmach a prácu Agrourbáru spol s r.o. zaslúžili.Hlavná stránka | História | Orgány spoločnosti | Zoznam spoluvlastníkov | Stanovy | Lesné hospodárenie | Agrourbár | Akcie | Kontakty

Copyright © Urbariát Hrabušice 2017 | WebDesign by -FL-